تعداد مقالات: 81

3. سخن رئیس دانشگاه فرهنگیان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 1-1

حسین خنیفر


7. راهبردهای تدریس موثر در آموزش مطالعات اجتماعی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 1-27

جمشید میرزایی


9. بررسی برنامۀ درسی آموزش جغرافیا در ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-16

مهدی چوبینه


11. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 3-4

علی صادقی


12. نقشِ داستان‌های تاریخی در آموزش تاریخ

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 11-34

محمدجلال ماخانی


13. سخن آغازین

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 5-8

سیاوش شایان


14. آموزش انتقادی در مطالعات اجتماعی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 17-26

محمود محمدی


18. فلسفة آموزش جامعه‌شناسی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 9-32

رحیم زایر کعبه


19. ادراک معلمان از نقش برنامۀ درسی در بهبود تربیت شهروندی دانش‌آموزان ابتدایی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 27-36

محمد علی پور؛ محمد اکبری بورنگ؛ محمد محمودی بورنگ


20. عوامل مؤثر بر آگاهی شهروندان از مفهوم حقوق شهروندی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 47-67

داریوش رضاپور؛ علیرضا گلستانی؛ محمد غلامی؛ حسن سعادت پور


22. چگونگی اجرای ارزشیابی متن‌ محور به جای ارزشیابی شناخت ‌محور در درس مطالعات اجتماعی

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 61-76

حسن مومنی؛ زینب متقی؛ مرجان آل بهبهانی


24. نگاهی به اهمیت سبک زندگی در آموزش مطالعات اجتماعی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 37-50

زهرا اسمی جوشقانی