تأملی بر شیوه‌ی جذب و توزیع دانشجومعلمان رشته‌ی آموزش جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری جغرافیا، استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، ایران، تهران

چکیده

مراکز تربیت معلم از سال1390 تحت عنوان دانشگاه فرهنگیان تجدید ساختار یافته و در طی سال­های 1391 تا 1397، از طریق کنکور سراسری، به جذب دانشجومعلمان در رشته­های مختلف و از جمله کارشناسی آموزش جغرافیا، پرداخته­اند. هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل روند توزیع دانشجو­معلمان رشته­ی آموزش جغرافیا در پردیس­های استانی این دانشگاه در طی مدت فوق الذکر بوده که به روش کمی و تحلیل اسنادی صورت گرفته است. به این منظور، اطلاعات لازم در مورد تعداد و محل پذیرش دانشجو­معلمان رشته­ی کارشناسی آموزش جغرافیا از دفترچه­های انتخاب رشته­ی سال های 1391 تا 1397 استخراج و در نرم افزار Spss وارد شده و پارامترهای آماری لازم محاسبه، توصیف و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده گواه آن است که در طی این مدت ، در مجموع  1108 دانشجو معلم در این رشته جذب دانشگاه فرهنگیان شده­اند که771 نفر از آن­ها پسر و 337 نفر از آن­ها دختر بوده­اند. دانشجومعلمان پسر در11 پردیس استانی و دانشجومعلمان دختر در 7 پردیس استانی توزیع شده­اند. در بررسی این روند مشخص شد که در ابتدا وجود استادان و امکانات موجود در مراکز تربیت معلم محور تصمیم­گیری برای توزیع دانشجومعلمان بوده ؛ اما به مرور، با لحاظ کردن اصول علمی برنامه­ریزی آموزشی،  درسی و  در نظر گرفتن شرایط دانشجو­معلمان، از پراکندگی مکانی جذب و توزیع کاسته شده و وضعیت با ثبات­تر شده است. انتخاب استان­­های البرز ، خراسان­جنوبی، تهران و خوزستان به عنوان 4 قطب کشوری آموزش جغرافیا و اختصاص اعضای هیئت علمی جدید و تجهیزات نوین به آن­ها، موجب تثبیت جایگاه رشته­ی کارشناسی آموزش جغرافیا در کشور شده است.

کلیدواژه‌ها