بررسی تصورات دانشجومعلمان رشته آموزش جغرافیا در بدو ورود نسبت به مولفه‌های نظام آموزشی دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون آموزشی

2 مدرس مدعو

چکیده

یادگیرنده یکی از مهمترین مبانی عناصر برنامه­درسی می­باشد که در طول تاریخ مطالعات برنامه­درسی، در منابع گوناگون بدان اشاره شده است. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی تصورات دانشجومعلمان رشته آموزش جغرافیا در بدو ورود نسبت به مؤلفه­های نظام آموزشی دانشگاه فرهنگیان است. این پژوهش از نوع پژوهش­های کاربردی است که با روش پیمایشی و پدیدارشناسی انجام پذیرفته است. جامعه آماری شامل تمامی دانشجومعلمان رشته آموزش جغرافیا ورودی مهر سال  1395پردیس حکیم فردوسی دانشگاه فرهنگیان است که با روش نمونه­گیری در دسترس، نمونه­ای به حجم 29 نفر برای مطالعه انتخاب گردید و از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش­نامه محقق­ساخته برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. یافته­ها نشان  داد که تصورات و انتظارات دانشجومعلمان در بدو ورود نسبت به مولفه­های نظام آموزشی( برنامه­درسی، فضای آموزشی، (محل تحصیل)، برنامه فرهنگی، استادان، تجهیزات و فناوری،کارکنان و سرای دانشجویی)، دانشجومعلم(مسائل، مشکلات، ویژگی­ها  و تکالیف ) و همچنین شغل معلمی دارای ویژگی­های منحصر به فردی مانند دارا بودن برخی دانش­ها و نگرش­های مورد نیاز معلمی در بدو ورود به دانشگاه است که با شناسایی آن­ها می­توان برنامه­های درسی دانشگاه را با شرایط یادگیرندگان منطبق کرد. به عبارت دیگر با شناخت برنامه­درسی پنهان، می­توان نسبت به اصلاح برنامه­های درسی آشکار، اقـدام کرد. 

کلیدواژه‌ها