آموزش مطالعات اجتماعی و دانش آموزان طبقات فرودست اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه فرهنگیان،کرج،ایران

چکیده

این مقاله به تأثیر آموزش مطالعات اجتماعی بر وضعیت اجتماعی و طبقاتی دانش ­آموزان طبقه فرودست می­ پردازد. آموزش و تربیت دانش ­آموزان طبقه فرودست و محروم جامعه می ­تواند آنان را نسبت به وضعیت طبقاتی و اجتماعی ­شان آگاه سازد و بینش، گرایش و مهارت لازم در تغییر وضعیت ­شان را در آنان درونی سازد. یکی از مهمترین برنامه ­های درسی که می ­تواند چنین کارکردی داشته باشد، برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی است. موضوعات و محتوای کتاب مطالعات اجتماعی می­ تواند به گونه ­ای انتخاب و سازماندهی شود که نوعی خودآگاهی طبقاتی را در دانش ­آموزان طبقات فرودست اجتماعی موجب شود و آنان را برای تغییر وضعیت طبقاتی ­شان آماده سازد. در این پژوهش، داده­ ها با استفاده از منابع کتابخانه­ ای و اسنادی گردآوری شده و برای تحلیل داده­ ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی نشان م ی­دهد مفاهیم و موضوعاتی که در این کتاب انتخاب و سازماندهی شده­ اند نمی­ تواند  دانش ­آموزانطبقات محروم و فرودست را نسبت به موقعیت ­شان آگاه سازد و آنان را در جهت تغییر وضعیت ­شان آموزش دهد.

کلیدواژه‌ها