تبیین جایگاه اهداف توسعۀ پایدار در مبانی اساسی تربیت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با روش انتروپی شانون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو کارشناسی آموزش جغرافیا دانشگاه فرهنگیان کرج.

چکیده

توسعۀ پایدار، توسعه ­ای است که نیازهای فعلی بشر را بدون خدشه به توانایی­ های نسل آینده در رفع نیازهای آنان، تأمین کند. در دهه­ های اخیر تلاش زیادی برای نزدیک کردن دو مفهوم "آموزش" و "توسعه پایدار" صورت گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، پی بردن به جایگاه اهداف توسعۀ پایدار، در مبانی اساسی تربیت مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می­ باشد. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا می­ باشد. جامعه آماری، بخش مبانی اساسی تربیت سند تحول بنیادین شامل 71 صفحه (از45-116) می­ باشد که به دلیل محدودیت جامعه، کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار پژوهش لیست وارسی محقق ساخته بر اساس مولفه ­های اهداف توسعه پایدار کوهن(1376)، می­ باشد همچنین از نرم ­افزار Maxqda.11 برای کدگذاری و ترسیم مدل مفهومی پژوهش استفاده شده است. روایی کدها به شیوه صوری(نظر متخصصان) و پایایی آن با ضریب هولستی 0.81، تعیین شده است. تحلیل داده ها به دو روش توصیفی(شمارش فراوانی) و تحلیلی(روش آنتروپی شانون) انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می­ دهد که در مبانی اساسی تربیت سند تحول، به مولفه های اهداف توسعه پایدار، به طور یکسان پرداخته نشده است. درحالی که ضریب اهمیت مؤلفه اهداف اقتصادی 0.745 می­باشد، اهداف اجتماعی و اکولوژیک دارای ضریب اهمیت 0.126 و 0.128 هستند که این امر یک چالش جدی برای سند تحول بنیادین محسوب می ­شود.

کلیدواژه‌ها