سخن سردبیر: جغرافیای انتخابات «با نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا»

سخن سردبیر

نویسنده

استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

از آنجاییکه دانش جغرافیا، علم بررسی روابط متقابل انسان و محیط و اثرگذاری متقابل این دو تعریف می ­شود، بدون تردید انتخاب افراد و شخصیت­ های انسانی در نهادهای تصمیم­ ساز و به عنوان تصمیم­ گیرندگان اداره فضای جغرافیای (محیط) از موضوعات مهم مورد بررسی در دانش جغرافیا محسوب می ­شود. علاوه بر آن، شرایط جغرافیایی، محیطی و ویژگی­های انسانی مختلف شکل گرفته در هر فضای جغرافیایی، همواره بر گزینۀ منتخب توسط ساکنان نواحی اثرگذار بوده است. از این رو طی دهه های گذشته توجه به انتخابات و دموکراسی و توسعه و اثربخشی آن در سراسر جهان،  جغرافیای انتخابات را بعنوان شکوفاترین گرایش در یکی از شاخه ­های جغرافیا یعنی جغرافیای سیاسی قرار داده است. بعبارت دیگر، جغرافیای انتخابات یکی از حوزه­ های دانش جغرافیای سیاسی است که به واکاوی تعامل فضا، مکان، فرایندهای انتخاباتی، تنوع تصمیمات و نتایج  آراء رأی ‏دهندگان نواحی مختلف، اثرگذاری تفاوت ‏های فضایی در رفتار سیاسی و شکل ‏گیری حوزه‏ های انتخاباتی می‏ پردازد.