ادراک معلمان از نقش برنامۀ درسی در بهبود تربیت شهروندی دانش‌آموزان ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی ، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

2 استادیار گروه مطالعات برنامه درسی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

3 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

چکیده

تربیت شهروندی یکی از ضرورت‌های مهم هر نظام آموزشی است، به‌طوری‌که می‌توان گفت هدف اصلی نظام تعلیم و تربیت، تربیت شهروند مطلوب برای هر جامعه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ادراک معلمان از نقش برنامۀ درسی در بهبود تربیت شهروندی دانش‌آموزان ابتدایی انجام‌ شده است. ماهیت پژوهش، کاربردی از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل آموزگاران ابتدایی شاغل دردورۀ دوم ابتدایی شهر بیرجند در سال تحصیلی 98-97 است. نمونه پژوهش بر اساس جدول کرجسی و مورگان202 نفر تعیین و مورد بررسی قرار گرفت. روش نمونه‌گیری پژوهش خوشه‌ای- طبقه‌ای است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن طبق نظر استادان مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن به روش ضریب آلفای کرونباخ 806/0 محاسبه شد. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده از آزمون‌ آماری t تک نمونه‌ای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد از دید معلمان، برنامه‌درسی توانسته است در رفتارهای دانشی(15/3)، رفتارهای فرهنگی-‌ملی(63/3) و رفتارهای اجتماعی (51/3) در بهبود تربیت شهروندی دانش‌آموزان ابتدایی در حد متوسط به بالا عمل کرده است و در تربیت شهروند الکترونیک (07/3) در سطح مطلوب عمل نکرده است. پیشنهاد می‌شود با توجه به اختلاف میانگین مؤلفه شهروند الکترونیک با سطح مطلوب و ضرورت تربیت شهروند الکترونیک در جامعه مدرن امروز، طراحان و تدوین کنندگان برنامۀ درسی به این موضوع بیشتر بپردازند.

کلیدواژه‌ها