تأثیر برنامه های درسی معنوی بر آموزش مهارت های اجتماعی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری برنامه درسی دانشگاه اصفهان و آموزگار ابتدایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامۀ درسی معنوی بر آموزش مهارت­های اجتماعی دانش­آموزان است. این تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل است و نمونه­گیری آن در دسترس به شیوۀ تصادفی انجام گرفته است. 30 دانش­آموز شاغل به تحصیل در دبیرستان­های دخترانه شهرضا به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جای گرفتند. از هر دو گروه دانش­آموزان، برای تعیین سطح مهارت­های اجتماعی بوسیله پرسشنامه محقق ساخته، پیش آزمون گرفته شد. برای گروه آزمایش، 8 جلسه برنامۀ درسی معنوی  و بر روی گروه کنترل هیچ روش آموزشی اعمال نگردید. پس از پایان دوره، در گروه آزمایش از مجموع شرکت­کنندگان 5 نفر ریزش به وجود آمد. مجدداً پرسشنامه­ها به عنوان پس­آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل  اجرا شد. به دلیل ریزش در گروه آزمایش، به طور تصادفی از گروه کنترل هم 5 نمونه حذف گردید و با استفاده از روش تحلیل کواریانس چندمتغیری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش مبین آن است که آموزش برنامۀ درسی معنوی بر آموزش مهارت­های اجتماعی (ارتباط مثبت با دیگران، استدلال و نقد، همدلی و هنجارپذیری) در سطح (p <0/01) مؤثر است.

کلیدواژه‌ها