اثربخشی آموزش روش مطالعه مبتنی بر نقشه ذهنی بر پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس فاطمه الزهرا، یزد

2 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

3 کارشناس ارشد سنجش و اندازه‌گیری، اداره کل آموزش و پرورش، یزد

چکیده

هدف پژوهش حاضر، اثر­بخشی آموزش روش مطالعه مبتنی بر نقشه ­ذهنی بر پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی دانش­آموزان بود. پژوهش حاضر، از نوع نیمه آزمایشی و جامعه آماری آن شامل ﮐﻠﯿﻪ دانش­آموزان پسر پایه هشتم مدارس شهر یزد در ﺳـﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 99-98 بود که درمجموع تعداد 50 دانش­آموز با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه 25 نفری جایگزین شدند. گروه آزمایش تحت 10 جلسه آموزش روش مطالعه مبتنی بر نقشه­ ذهنی قرار گرفت؛ درحالی­که گروه کنترل هیچ مداخله­ای دریافت نکرد. تأثیر این روش مطالعه بر پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی از طریق آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته با شاخص­های مقبول روایی و پایایی اندازه­گیری شد. داده­های به‌دست‌آمده از اجرای پیش‌آزمون و پس‌آزمون با­ استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد، آموزش روش­ مطالعه مبتنی بر نقشه ­ذهنی باعث افزایش پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی دانش­آموزان در مقایسه­ با گروه کنترل در پس­آزمون شده است؛ بنابراین آموزش روش ­مطالعه مبتنی بر نقشه­ ذهنی می­تواند برای پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی دانش­آموزان در مراکز آموزشی مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها