تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه بر اساس مفهوم دموکراسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان یزد، پردیس فاطمه الزهرا

2 مدرس دانشگاه فرهنگیان یزد، دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

دموکراسی موضوع بحث بسیاری از جوامع امروزی است اما در تعاریف موجود از آن اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. هر جامعه‌ی دموکرات برای بقای خود، اصول و مبانی دموکراسی را از طریق سیستم آموزش‌وپرورش به نسل‌های بعد انتقال می‌دهد. از طرفی مطالعات اجتماعی یک حوزه مهم یادگیری محسوب می‌شود چرا‌که دربردارنده طیف وسیعی از تعاملات انسانی در طول تاریخ و از جنبه‌های گوناگون می‌باشد. در پژوهش حاضر محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه ازلحاظ میزان در برداشتن مؤلفه‌های دموکراسی همچنین نحوه توزیع آن‌ها مورد بررسی قرار داده شد. این بررسی با روش تحلیل محتوای کمی و کیفی صورت گرفت، یافته‌های حاصل نشان داد که در این کتاب آن‌گونه که باید به این مفهوم پراهمیت پرداخته نشده و تنها ۵۹ نمونه دربردارنده مفهوم دموکراسی شناسایی شد که بیشترین تعداد نمونه مربوط به مؤلفه حقوق و وظایف شهروندی و کمترین تعداد مربوط به مؤلفه حق انتخاب و تصمیم‌گیری است. همچنین در توزیع مؤلفه‌ها در طول کتاب نیز نظم خاصی مشاهده نشد و بخش اعظمی از آن‌ها در قسمت ابتدایی کتاب که مربوط به مباحث مدنی است آورده شده است.

کلیدواژه‌ها