بررسی روش‌های تدریس فعال در آموزش مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی آموزش علوم اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا، یزد، ایران

2 مدرس دانشگاه فرهنگیان، پردیس فاطمه الزهرا، یزد، ایران

چکیده

در عصر حاضر بر روش‌های فعال تدریس مبتنی بر نظریات شناختی و ساخت‌گرایانه تأکید می‌شود که فرض اصلی بر این است که هرچه میزان مشارکت دانش‌آموزان در آموزش افزایش یابد، یادگیری بیشتری صورت می‌گیرد، در این راستا، معلم نقش بسیار مهم و اساسی را بر عهده دارد، زیرا علاوه بر نقش هدایتی، حمایتی؛ سازمان دادن به فعالیت‌‎های یادگیری دانش‌آموزان و رشد هماهنگ ابعاد وجودی آنان نیز به عهده اوست. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی کاربردی روش‌های تدریس فعال در آموزش مطالعات اجتماعی صورت گرفته است. به‌منظور دستیابی به اهداف پژوهش ابتدا روش‌های فعال تدریس بررسی و سپس نمونه اجرایی هر روش تدریس آورده شده است. روش انجام تحقیق به صورت کتابخانه‌ای و با رویکرد تحلیلی کاربردی است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد روش‌های تدریس ایفای نقش، کارت مشارکتی و گروه‌های کوچک در آموزش درس تاریخ کاربردی است. همچنین روش‌های تدریس اعضای تیم، جستجوی موقعیت و گردش علمی ازجمله روش‌های تدریس کاربردی در آموزش جغرافیا بیان شده است. یکی از بهترین روش‌های تدریس درس جامعه‌شناسی، روش استقرایی و ساخت‌گرایی عنوان شده است.

کلیدواژه‌ها