چالش های آموزش مطالعات اجتماعی در دوران کرونا از نگاه دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دبیر مطالعات اجتماعی دبیرستان پروفسور اسرافیلیان، شهرستان نجف آباد استان اصفهان

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی چالش­های آموزش مطالعات اجتماعی در دوران کرونا از دیدگاه دانش آموزان است. روش پژوهش کیفی با رویکرد پدیدارشناسانه است. اطلاعات از طریق مصاحبه­های نیمه ساختاریافته جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات به شیوه تحلیل محتوای تفسیری انجام شد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان متوسط اول شهر نجف‌آباد هستند که در سال تحصیلی 1399-1400 مشغول به تحصیل بوده­اند و با شیوه نظری، با توجه به اشباع داده­ها به‌صورت هدفمند 20 نفر از آنان نمونه‌گیری و مورد مصاحبه­ها قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل داده­ها نشان داد که مهم­ترین چالش­های آموزش مطالعات در دوران کرونا از نگاه دانش آموزان عبارت‌اند از؛ چالش­های تدریس از طریق شبکه­ها (10 زیر مضمون)، چالش­های مربوط به سنجش و ارزیابی (5 زیر مضمون)، چالش­های مربوط به معلمان و سواد رسانه­ای و مجازی آنان (5 زیر مضمون)، چالش­های مربوط به دانش آموزان (5 زیر مضمون)، چالش­های مربوط به خانواده (5 زیر مضمون) هستند که باعث کاهش یادگیری و کیفیت آموزش مطالعات اجتماعی شده و لازم است تا در این رابطه شیوه­های بهتر و راهکارهای مناسبی اندیشیده شود.

کلیدواژه‌ها