تأثیر آموزش چندرسانه‌ای و ترکیبی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس مطالعات اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس امام خمینی (ره) گرگان

2 کارشناس آموزش، آموزش و پرورش

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش ترکیبی و چندرسانه‌ای بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان است. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی با سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان آق‌قلا بود. روش نمونه‌گیری به‌صورت خوشه‌‌ای بود بدین‌صورت که از بین دانش‌آموزان شهرستان آق‌قلا دانش‌آموزان دوره دوم به تعداد 60 نفر به‌عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند و به‌صورت همگن ازنظر معدل و نمره ریاضی در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) تقسیم ‌شدند ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌ی پیشرفت تحصیلی فام تیلور (1994) با 48 گویه است؛ که پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمد که نشان از پایایی خوب پرسشنامه دارد و روایی آن نیز به کمک استادان و متخصصان حوزه علوم تربیتی مورد بررسی و تائید قرار گرفت. پس از جمع‌آوری داده‌ها جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌‌های به‌دست‌آمده از نرم‌افزار spss نسخه 26 در دو قسمت تحلیل توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) و تحلیل استنباطی (کولموگروف اسمیرنف و کواریانس) استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که آموزش ترکیبی و چندرسانه‌ای تأثیر مثبت و معناداری بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارد (00/0>p). بنابراین می‌توان بیان کرد که آموزش ترکیبی و چندرسانه‌ای سبب پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها