بررسی رابطه فعالیت های انجمن‌های مردم‌نهاد در گرایش دانش آموزان به طبیعت و احترام به محیط‌زیست (مطالعه موردی: شهرهای بانه و مریوان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشگاه کردستان

چکیده

 
هدف این پژوهش بررسی رابطه­ی فعالیت‌های انجمن‌های مردم‌نهاد در گرایش به طبیعت و احترام به محیط­زیست در میان دانش‌آموزان بانه و مریوان (استان کردستان) است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. تعداد 381 نفر دوره دوم متوسطه از دانش ­آموزان به‌عنوان حجم نمونه انتخاب و بین آن‌ها پرسشنامه استاندارد به روش نمونه ­گیری طبقه­ای توزیع شد. روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصین مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با توجه به ماهیت داده‌های گردآوری‌شده از آماره­های ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t تک نمونه­ ای در نرم ­افزار SPSS انجام شد. نتایج حاکی از آن است که متغیری که از سایر متغیرها در بین پاسخگویان از میانگین بالاتری برخوردار بود، متغیر فعالیت انجمن­ های زیست ­محیطی مردم­ نهاد بود. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط میان عملکرد و فعالیت ­های انجمن ­های زیست محیطی مردم ­نهاد و دانش ­آموزان رابطه ­ای مثبت و مستقیم در جامعه موردبحث بوده است.

کلیدواژه‌ها