آموزشِ مطالعات اجتماعی: رویکرد محافظه‌کارانه یا رویکرد تحول‌گرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله به بررسی رویکرد حاکم بر کتاب­های درسی مطالعات اجتماعی در مدارس ایران می­پردازد. به طور کلی می­توان دو رویکرد را در آموزش مطالعات اجتماعی از یکدیگر متمایز کرد: رویکرد محافظه­کار در آموزش مطالعات اجتماعی و رویکرد تحول­گرا در آموزش مطالعات اجتماعی. رویکرد محافظه­کارانه، چرایی آموزش مطالعات اجتماعی را برقراری نظم و حفظ تعادل جامعه می­داند و رویکرد تحول­گرا، چرایی آموزش مطالعات علوم اجتماعی را راهکاری برای تغییر و اصلاح وضع موجود معرفی می­کند. ادعای این مقاله این است که رویکرد حاکم بر آموزش مطالعات اجتماعی در جامعه ایرانی رویکردی محافظه­کارانه است. بررسی تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی و دورۀ متوسطه نشان می­دهد که رویکرد حاکم بر آموزش مطالعات اجتماعی رویکردی محافظه­کارانه است.

کلیدواژه‌ها