معرفی تازه های کتاب

همکاران

نویسنده

چکیده

کتاب: « روش تدریس علوم اجتماعی در دوره ابتدایی» اثر اکبر سلیمان­نژاد با مشارکت انتشارات سمت، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و دانشگاه فرهنگیان در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب مشتمل بر 6 فصل است که در فصل اول به کلیاتی در خصوص ماهیت، ضرورت و تعریف مطالعات اجتماعی، تاریخچه و کاربرد دروس علوم اجتماعی در زندگی روزمره دانش­آموزان، ترسیم ارتباط علوم مختلف با علوم اجتماعی، اهداف آموزشی، عناصر مفهومی محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی و نحوه سازماندهی آن­ها پرداخته شده است.