دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 1-152 
4. عوامل مؤثر بر آگاهی شهروندان از مفهوم حقوق شهروندی

صفحه 47-67

داریوش رضاپور؛ علیرضا گلستانی؛ محمد غلامی؛ حسن سعادت پور