دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار 1400، صفحه 1-138 
1. سخن رئیس همایش

صفحه 1-2

منصور دهقان منشادی


5. تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه بر اساس مفهوم دموکراسی

صفحه 63-84

فائزه بابائی زاده اشکذری؛ فاطمه جعفری؛ فاطمه داریوش؛ حمیده همتی