دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، تابستان 1400، صفحه 1-158 
6. نقد و بررسی کتاب مطالعات اجتماعی، سال اول دبیرستان

صفحه 107-122

محسن نیازی؛ ندا خداکرمیان گیلان؛ آزاد امیدوار