درباره نشریه

این نشریه با مسئولیت دانشگاه فرهنگیان در راستای ترویج دانش آموزش مطالعات اجتماعی فعالیت می کند.