اهداف و چشم انداز

 

1ـ برنامه ریزی درسی در آموزش مطالعات اجتماعی

2ـ اسناد بالادستی و آموزش مطالعات اجتماعی

3ـ مکاتب و نظریه های یادگیری در آموزش مطالعات اجتماعی

4ـ جهانی سازی و آموزش مطالعات اجتماعی

5ـ تربیت شهروندی و آموزش مطالعات اجتماعی

6ـ مطالعات تطبیقی در آموزش مطالعات اجتماعی

7ـ نقش نهادها، مؤسسات، رسانه  و محیط های رسمی و غیر رسمی  در آموزش مطالعات اجتماعی

8ـ تفکر خلاق و تفکر انتقادی در آموزش مطالعات اجتماعی       

9ـ چالش های آموزش مطالعات اجتماعی

10ـ سنجش و ارزشیابی در آموزش مطالعات اجتماعی

11ـ مواد آموزشی و کتاب های درسی در آموزش مطالعات اجتماعی

12ـ طراحی آموزشی در آموزش مطالعات اجتماعی

13ـ الگوها و روش های تدریس در آموزش مطالعات اجتماعی

14ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مطالعات اجتماعی

15ـ سنجش و ارزشیابی در آموزش مطالعات اجتماعی