اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر نصراله صالحی

عضو هیأت علمی

salehi.nasrgmail.com

سردبیر

دکترعلی صادقی

جغرافیا سردبیر و عضو هیات علمی

a.sadeghicfu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر نصراله صالحی

تاریخ عضو هیات علمی

salehi.nasrgmail.com

دکترمجتبی قدیری معصوم

. .

sajjad14jaliliangmail.com

دکترعزت اله قنواتی

جغرافیا طبیعی ـ ژئومورفولوژی عضوهیأت علمی

ezghanavatiyahoo.com

دکتر سیاوش شایان

جغرافیا طبیعی عضو هیأت علمی

shayanmodares.ac.ir

دکترمحمد سالار کسرایی

جامعه شناسی عضو هیأت علمی

mohammadsalar_kasraieyahoo.com

دکتر حمید رضا وردی

تاریخ عضو هیأت علمی

v.hmidreza12yahoo.com

دکترعلی صادقی

جغرافیا عضو هیأت علمی

a.sadeghicfu.ac.ir

دکتر ولی اله نظری

جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی عضو هیأت علمی

v.nazaricfu.ac.ir

دکترعلیرضا علی صوفی

تاریخ عضو هیات علمی

ar.sofyiyahoo.com

دکترعلیرضا طاهرنژاد

مدیریت استراتژیک عضو هیأت علمی

tahernejad2020yahoo.com

دکتر رباب رحمتی

روانشناسی اجتماعی عضو هیات علمی

rahmaty33yahoo.com

دکتر محمود محمدی

جامعه شناسی عضو هیآت علمی

mmohammadi87yahoo.com

دکترمحمدرضا یوسفی روشن

جغرافیا طبیعی ـ ژئومورفولوژی عضو هیات علمی

mr.yousefiroshancfu.ac.ir

دکتر کوروش فتحی

تاریخ عضو هیأت علمی

jkoroshfathiyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر الهام الباد

مدیریت آموزشی مدیر داخلی فصلنامه

elbad_alborzyahoo.com

ویراستار ادبی

دکتر هدایت اله تقی زاده

مدیریت استادیار دانشگاه فرهنگیان

drtaghizadehyahoo.com

ویراستار انگلیسی

صادق سعدی

زبان انگلیسی عضو هیات علمی

sadisadeghcfu.ac.ir

صفحه آرا

دکتر هدایت اله تقی زاده

ادبیات عرب صفحه آرا

.
drtaghizadehyahoo.com