عوامل مؤثر بر آگاهی شهروندان از مفهوم حقوق شهروندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

3 استادیار جغرافیا، دانشگاه پیام نور، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

        حقوق شهروندی آمیخته‌ای از وظایف و مسئولیت‌های افراد در قبال یکدیگر، شهر و دولت است و شامل حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و جنسیتی می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی آگاهی شهروندان از مفهوم حقوق شهروندی در بین شهروندان شهر خورموج انجام ‌شده است. این پژوهش که با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام‌گرفته، جامعه آماری آن شهروندان بالای 18 سال ساکن شهر خورموج در سال 95 می باشند. حجم نمونه‌ی آن 381 نفر است که با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب ‌شده‌اند. روایی و اعتبار به کمک آلفای کرونباخ و اعتبار صوری حاصل گردید و همچنین برای تحلیل نتایج داده‌های پژوهش از نرم­افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که بین متغیرهای زمینه‌ای و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنی‌داری وجود ندارد؛ اما بین متغیرهای رسانه‌های جمعی، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی،  مشارکت اجتماعی و متغیر آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنی‌داری در سطح (000/P<) و با 99 درصد اطمینان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها