اخبار و اعلانات

رتبه مجله

توجه : بر اساس امتیاز کسب شده نشریه علمی "پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی"حائز رتبه (ب) شد.  نویسندگان محترم مقالات این نشریه از فروردین 1400 می توانند تا 2/5 امتیاز در ترفیع  سالیانه بهره مند شوند. 

مطالعه بیشتر