پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی (RSSE) - فرایند پذیرش مقالات