ایجاد موقعیت‌های یادگیری اثربخش در آموزش جغرافیا با استفاده از راهبرد آموزش ترکیبی و گردش علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیأت علمی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

مشاهده­ی مستقیم فرآیندها و جمع­آوری داده­های  دست اول در قالب پروژه­های گردش علمی و مطالعات میدانی علاوه بر روش­های نوآورانه و خلاق آموزش در کلاس درس در آموزش و پژوهش­های جغرافیایی به عنوان یکی از مهمترین شاخه­های علوم زمین،  اهمیت بسزایی دارد. تعامل مستمر و مشارکت فعال و هدفمند دانشجویان در جریان اینگونه یادگیری­های کاوشگرانه، ضمن ایجاد جذابیت و عینی کردن موضوعات درسی، باعث تحقق یادگیری معنادار و شوق­آفرین و همچنین کسب مهارت­های عملی جغرافیا توسط آنان خواهد شد. برای تحقق این امر، خوشبختانه برنامه درسی آموزش جغرافیا در  دانشگاه های تربیت معلم   به گونه­ای تدوین گردیده که یک معلم جغرافیا علاوه بر تسلط کافی  بر دانش موضوعی جغرافیا  (CK )،  باید از دانش و مهارت­های متنوع  برای آموزش مفاهیم  این رشته ( PCK)  نیز برخوردار باشد. هدف از انجام  پژوهش حاضر، آشنایی عملی دانشجومعلمان با نحوه کاربرد راهبردهای اثربخش" آموزش تلفیقی " و "گردش علمی" از طریق ایجاد فرصت­ها و تجارب یادگیری در محیط­های چندگانه و ارزیابی اثربخشی آن می­باشد. این پژوهش به روش کیفی انجام و بر این اساس، جمع­آوری اطلاعات از طریق مصاحبه،  مشاهده،  مطالعه اسنادی و مستندات متنی و تصویری صورت پذیرفته است. اعتبار درونی  پژوهش با توجه به رضایت استادان تأیید گردید. یافته­های این پژوهش نشان داد که اکثریت دانشجویان ضمن آشنایی با راهبردهای مذکور و کاربرد عملی آنها، این شیوه آموزش را لذت بخش­ترین خاطره یادگیری خود در دانشگاه  برشمرده­اند.

کلیدواژه‌ها