بررسی پیامدهای اجتماعی ازدواج زودهنگام بر روند آموزش دختران(مطالعه موردی: شهر اسفرورین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی و پژوهشگر

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه دانش البرز، قزوین

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای اجتماعی ازدواج زودهنگام دانش­آموزان دختر شهر اسفرورین که ازدواج زودهنگام داشته­اند، انجام گردید. بر اساس نظریه های صاحب­ نظران می­توان بیان نمود؛ زود هنگامی ازدواج با توجه به وضعیت و موقعیت اقتصادی زنان و مردان تغییر می­کند و عناصر مذهبی و فرهنگی نیز بر زود هنگامی و زمان ازدواج تأثیر می­گذارند. این تحقیق با روش پیمایشی و کتابخانه­ای صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش­آموزان دختر شهر اسفرورین که ازدواج زودهنگام داشته­اند؛ تشکیل می­دهند که تعداد آنها 50 نفر بوده و به دلیل محدود بودن جامعه آماری، تمام شماری انجام پذیرفته است. روش پژوهش تلفیقی کمی و کیفی و تکنیک­های گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه بوده است. سنجش روایی پرسشنامه از نوع محتوایی صوری و پایایی آن 76 % محاسبه گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق با استفاده از نرم­افزار spss و شیوه های کیفی تحلیل داده­ها نشان داد؛ فقر مالی و فقر فرهنگی بر ازدواج زودهنگام دختران تأثیرداشته و پیامدهای ازدواج زودهنگام دانش­آموزان دختر بر ترک تحصیل آنان موثر بوده و همچنین بر دیگر دانش­آموزان نیز تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها