جنگل های هیرکانی بیست و چهارمین اثر ثبت شدۀ ایران در میراث جهانی یونسکو است

سخن سردبیر

نویسنده

استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

«در روز ۱۴ تیر ۱۳۹۸ و در چهل و سومین اجلاس کارگروه میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) که در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد، مناطقی از جنگل‌های هیرکانی یا جنگل‌های شمال ایران، تحت نام میراث طبیعی ایران، با تأیید اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیع (IUCN)، ثبت جهانی شد و در فهرست میراث جهانی قرار گرفت».

کلیدواژه‌ها