ارزیابی تأثیر استفاده از ایدۀ تدریس حافظه تصویری در ارتقای علاقه مندی دانش آموزان به درس جغرافیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وزارت آموزش و پرورش - آموزش و پرورش استان خوزستان

2 وزارت آموزش و پرورش- آموزش و پرورش استان مرکزی

3 وزارت آموزش و پرورش- آموزش و پرورش استان خوزستان

چکیده

روش تدریس معلم در یادگیری دانش­ آموزان نقش محوری ایفا می ‌کند. در جریان تفهیم درس، ایده‌ها و نبوغ معلم در به ‌کارگیری حداقل امکانات موجود در راستای کیفیت ­بخشی به آموزش حائز اهمیت است. تحقیق حاضر به ‌منظور بررسی تأثیر استفاده از تصویر و به چالش کشیدن حافظۀ تصویری دانش ­آموزان در آموزش جغرافیا انجام ‌شده است. روش پژوهش مبتنی بر توصیف نتیجه عملکرد تجربی می‌ باشد. جامعه آماری از بین دانش ­آموزان پایۀ دهم تجربی دبیرستان­ های استعدادهای ناب صالحین و شاهد خاتم الانبیاء شهرستان آبادان بوده ‌است، که از مجموع 200 نفر، 128 نفر از آن‌ها به‌ طور تصادفی و با استفاده از روش مورگان انتخاب ‌شده ‌اند و به ‌عنوان نمونۀ آماری مورد تحقیق قرار گرفتند. در کلاس ‌های مورد نظر و اجرای روش چالش حافظۀ تصویری، میزان افزایش علاقۀ دانش ­آموزان نسبت به درس جغرافیا مورد سنجش قرار گرفت که محوریت آن با ابراز علاقۀ آن ‌ها به این درس در مقایسه با درس ‌های انتخاب‌ شده در این تحقیق است. نتایج نشان داد که استفاده از این روش در آموزش، علاقه و جذب دانش ­آموزان نسبت به درس جغرافیا را افزایش می ‌دهد.

کلیدواژه‌ها