تاثیر استفاده از فناوری در آموزش درس مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر استفاده از فناوری در آموزش درس مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم ابتدایی است. روش پژوهش نیمه آزمایشی، از نوع پیش ‌آزمون و پس ‌آزمون بود. جامعه پژوهش شامل دانش ‌آموزان پسر پایۀ‌ چهارم ابتدایی شهر هشتگرد است که تعداد آنها در سال تحصیلی 99-1398 برابر با 1630 نفر بود. از میان مدارس مجهز به سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات، یک مدرسه و دو کلاس چهارم به روش تصادفی ساده به عنوان گروه‌ های کنترل و آزمایش انتخاب گردید. پس از برگزاری پیش ‌آزمون، محتوای درسی در چهار جلسه و در دو هفته با استفاده از فناوری اطلاعات (چندرسانه‌ ای محقق ­ساخته) و همچنین به صورت سنتی به ترتیب برای کلاس‌ های گروه آزمایش و گروه کنترل ارایه گردید و در نهایت، آزمون پیشرفت تحصیلی با سوال ‌های یکسان و از پیش ‌طراحی شده، از گروه‌ ها به عمل آمد. جهت گردآوری داده‌ ها از آزمون‌ های پیشرفت تحصیلی مورد تأیید گروه ‌های آموزشی مربوطه استفاده شد و اطلاعات حاصل با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در افزایش یادگیری درس مطالعات اجتماعی مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها