آموزش انتقادی در مطالعات اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه فرهنگیان،کرج،ایران

چکیده

یکی از رویکردهای اصلی در  مطالعات برنامه درسی، آموزش انتقادی به دانش‌آموزان است. آموزش انتقادی می‌تواند موجب درونی­سازی بینش و تفکر انتقادی در دانش‌آموزان شود و نیروهایی در جهت اصلاح، تغییر و پیشرفت جامعه فراهم سازد. یکی از برنامه­های درسی که می‌تواند به آموزش انتقادی دانش‌آموزان بپردازد، درس مطالعات اجتماعی است. آموزش انتقادی در مطالعات اجتماعی می‌تواند سواد و مهارت­های انتقادی در موضوعات اجتماعی را در دانش‌آموزان تقویت کند. دانش‌آموزان با فراگیری این درس می‌توانند نسبت به محیط اجتماعی و طبیعی نگرشی انتقادی و اصلاحی داشته باشند و بطور فعال و مسئولانه در جهت اصلاح و بهبود وضعیت موجود عمل کنند. این مقاله به آموزش انتقادی در مطالعات اجتماعی می پردازد. از این رو،  بر اساس رویکرد انتقادی به نحوه  تعیین اهداف در طراحی آموزشی، گزینش و سازماندهی محتوای  آموزشی، انتخاب روش تدریس و نحوه ارزشیابی در مطالعات اجتماعی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها