نگاهی به اهمیت سبک زندگی در آموزش مطالعات اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فرهنگیان کاشان

چکیده

با ارتقای سطح دانش و گسترش وسایل ارتباطی جدید و فناوری­های نوین، شاهد شکل­گیری تغییرات عینی در سبک زندگی جوان امروز هستیم که نه از آن گریزی است و نه می­توان آن را به حال خود رها کرد. نهاد آموزش و پرورش با استفاده از اهرم­های آموزشی و بازدارنده خود می­تواند متناسب با شرایط مذهبی و سنتی و بومی جامعه، این تغییرات را هدایت کند و بر آن نظارت داشته باشد. در این مقاله با روش کتابخانه­ای و اسنادی به دنبال بررسی و تحلیل اهمیت سبک زندگی و مطالعات اجتماعی در نظریه­های جامعه شناسی و روانشناسی هستیم. نتایج و بررسی­های نظری در این موضوع نشان می­دهد که دروس مطالعات اجتماعی در هر جامعه می­تواند تأثیرات بنیادی بر سبک زندگی جوانان و هویت ملی جامعه داشته باشد. به ویژه زمانی که محتوای کتاب­ها بر اساس فرهنگ و ارزش­های بومی و ملی تنظیم گردد، در این صورت می­توان سلامت شخصیت جوان و جامعه را انتظار داشت که در نهایت توسعۀ اجتماعی و علمی را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها