آموزش جغرافیا، چیستی و مفاهیم همراه با معرفی کتاب «آموزش جغرافیا، مبانی و رویکردهای جهانی»

سخن سردبیر

نویسنده

استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

«آموزش جغرافیا» یک رشتۀ علمی است که حوزه­های جغرافیا و آموزش را شامل می­شود. آموزش جغرافیا، دانش، مهارت­ها و نگرش­های جغرافیایی را انتخاب می­کند تا فراگیران را قادر سازد که تعاملات انسان- محیط و جامعه را در فضای جهانی درک کنند و به سواد جغرافیایی درباره آن دست یابند.فرآیند آموزش به تعامل آگاهانه بین نظریه و عمل و همچنین بین محتوای علمی و آموزش نیاز دارد. بنابراین، آموزش جغرافیایی نه یک کپی ساده از علم جغرافیا و نه یک شکل از دانش مربوط به آموزش است، بلکه یک رشته مستقل است که ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم علمی جغرافیا، آموزش و روانشناسی است. آموزش جغرافیا همچنین شامل بحث نظری در مورد ماهیت علم جغرافیا است.