بررسی میزان توجه کتاب های درسی جدیدالتالیف مطالعات اجتماعی دورۀ اول متوسطه به نمادهای هویت ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ و مدرس دانشگاه شهرکرد

2 دبیر آموزش و پرورش

3 استادیار دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان توجه محتوای آموزشی مطالعات اجتماعی دورۀ اول متوسطه به نمادها، مؤلفه­ها و عناصر هویت ملی بوده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیل محتوایی بوده، جامعۀ آماری پژوهش، تمامی مطالب کتاب­های مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه بوده که از طریق چند چک­لیست تمامی محتوای آنها (به عنوان واحد تحلیل) از نظر میزان توجه به نمادها و مؤلفه­های هویت ملی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می­دهد، توجه کتاب­های مورد بررسی به تقویت هویت ملی گذرا بوده است، به این معنا که به برخی از نمادها مانند آثار و مکان­های تاریخی و مشاهیر ملی بیش از حد توجه شده و به برخی مانند پرچم و سرود ملی یا اصلاً توجهی نشده و یا بسیار کم توجه شده است. در میان درس­ها، صفحه­ها و تصویرهای این کتاب­ها برخی نمادهای هویت ملی مورد بی­توجهی قرار گرفته­اند. با توجه به اهمیت هویت ملی و تأثیر آن در ایجاد همگرایی و انسجام در جامعه استفاده از این تحقیق می­تواند به­عنوان یکی از رسالت­های مهم نظام آموزشی مورد توجه ویژۀ سیاست­گزاران و مؤلفان کتاب­های درسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها