بررسی تربیت اجتماعی سیاسی در برنامۀ درسی رسمی دورۀ اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فرهنگیان تهران پردیس های نسیبه و شهید باهنر و دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی اراک، ایران

2 دانشگاه ازاد اسلامی اراک

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت مطلوب و موجود در برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی با توجه به دو مؤلفه‌ی تربیت اجتماعی و سیاسی در دورۀ اول متوسطه و ارائه الگوی مطلوب است. ماهیت تحقیق توصیفی و پیمایشی و با توجه به هدف تحقیق، کاربردی است. روش پژوهش کیفی (اکتشافی– قیاسی) است. جامعۀ آماری پژوهش اسناد بالادستی آموزش‌وپرورش، راهنمای معلم، برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی دورۀ اول متوسطه است. حجم نمونه به‌صورت تمام شمار از جامعۀ آماری به شیوه هدفمند و در دسترس انتخاب شد. ابزار گردآوری داده­ها: چک­لیست، سیاهه تحلیل محتوا، فیش­برداری، فرم مصاحبه با متخصصان و فرم نظرسنجی از آن‌ها بود. در جریان پژوهش بعد از واکاوی اسناد بالادستی به بررسی محتوای برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی پرداخته‌شده و الگوی مطلوب طراحی شد. به‌منظور اعتباریابی الگو، فرم نظرسنجی طراحی شد و پس از بررسی روایی سؤالات، پایایی آن‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ 98/0 درصد برآورد گردید. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها از نرم­افزار spss و آزمون t گروهی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که این الگو با اعتبار 99 درصد مورد تأیید متخصصان قرار دارد.

کلیدواژه‌ها