سنجش میزان سواد برنامه درسی معلمان و رابطه آن با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم تربیتی، گرایش آموزش ابتدائی، دانشگاه غیرانتفاعی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

2 عضو غیر هیئت‌علمی دانشگاه و معاون هماهنگ‌کننده دانشگاه فرهنگیان یزد، یزد، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر سنجش میزان سواد برنامه درسی معلمان و رابطۀ آن با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان بود. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر یزد که در سال تحصیلی 99-98 مشغول تدریس بودند که تعداد آن‌ها 2000 نفر بود. حجم نمونه آماری از طریق جدول مورگان، 322 نفر که از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی تعیین گردید. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه سواد برنامه درسی عباباف و همکاران (۱۳۹۲) و موفقیت تحصیلی (معدل دانش‌آموزان) استفاده شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها آزمون ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت که نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین برنامه درسی به‌عنوان سند، به‌عنوان راهنمای عمل و به‌عنوان فرایند با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (01/0>P)؛ همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که مؤلفه‌های سواد برنامه درسی قادر به پیش‌بینی موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها