تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دورۀ دوم ابتدایی ایران از منظر توجه به ویژگی‌های شهروند جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، مدرس دانشگاه فرهنگیان بیرجند

2 کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی کتب مطالعات اجتماعی دورۀ دوم ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه‌های شهروند جهانی بوده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا کمی می‌باشد. واحد تحلیل در این پژوهش جملات و تصاویر کتب درسی است. جامعۀ آماری، کتب مطالعات اجتماعی دورۀ دوم ابتدایی سال تحصیلی 1399-1400 است و نمونۀ آماری همان جامعه است. ابزار گردآوری اطلاعات مؤلفه‌های شهروند جهانی آکسفام بود که در سه حیطه شناختی، مهارتی و نگرشی طبقه‌بندی شده ‌است که با تأیید استاد مربوطه روایی این پژوهش قابل‌قبول می‌باشد. برای محاسبۀ پایایی، شمارش‌ها توسط پژوهشگران به‌صورت مستقل انجام شد و با استفاده از ضریب هولستی، ضریب پایایی به‌دست‌آمده 82/0 می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان می‌دهد. در بین پایه‌های دوره دوم ابتدایی، پایه پنجم با 44/59 درصد و پایه چهارم با 93/16 درصد به ترتیب دارای بیشترین و کمترین مقدار توجه به مؤلفه‌های شهروند جهانی می‌باشند. در بین کتب موردبررسی به مؤلفه شناختی با 53/52 درصد، بیشترین و به مؤلفه نگرشی با 21/9 درصد، کمترین توجه شده است.

کلیدواژه‌ها