تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه چهارم به روش ویلیام رومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه زینب کبری بروجرد

چکیده

با توجه به ضرورت و گسترش منابع درسی، تکنیک‌های آموزشی در جوامع نیازمند تغییرات می‌باشد. مدیران و مربیان نقش بسزایی در این تغییرات ایفا می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی انجام شده است. تحقیق، از نوع تحلیلی بوده و برای بررسی داده‌ها و اطلاعات از ارزش‌های مناسب آمار توصیفی مانند: فراوانی، ضریب، رسم نمودار، محاسبه یادگیری دانش‌آموزان با کل متن، تصاویر و فعالیت‌ها استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد ضریب یادگیری متن 17/0، که متن به‌صورت غیرفعال است و ارزش پژوهشی و تفکر کمتری دارد. ضریب یادگیری تصاویر 20/0 است و بیانگر این است که تصاویر این کتاب رویکردی غیرفعال دارد و دانش‌آموزان را به فعالیت و پژوهش وادار نمی‌کند و ضریب یادگیری سؤالات 47/0 می‌باشد و این بیانگر این است که سؤالات آخر متن کتاب مطالعات اجتماعی چهارم دبستان رویکردی فعال دارد یا به‌عبارت‌دیگر کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان فعالیت محور می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها