کاربرد اصول برنامه درسی صریح و خلاق در آموزش مطالعات اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس گروه علوم اتنسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان، پردیس حکیم فردوسی البرز

چکیده

آموزش مطالعات اجتماعی با مسائل اساسی عمده­ای ازجمله؛ محدودیت در روش تدریس، اجرای غیراصولی روش‌های محدود، عدم توسعه ابزارهای یادگیری و عدم خلاقیت در طراحی تجارب یادگیری روبرو می­باشد. همین امر عموماً فضای کلاس درس مطالعات اجتماعی را خسته‌کننده و غیرکاربردی کرده و دانش آموزان را دچار بی­انگیزگی و بی­تفاوتی نموده است. این روند نه‌تنها به تربیت شهروند آگاه و مسئول منجر نمی­گردد بلکه به‌تدریج الزامات دانشی، نگرشی و مهارتی موردنیاز برای تحقق آن را نیز به چالش می­کشاند. بر همین مبنا مقاله حاضر باهدف کاربرد اصول برنامه درسی صریح و خلاق، الگویی عملیاتی در شش گام، برای رفع این مسائل ارائه می­نماید. مقاله پیش رو، با رویکرد کیفی و روش تحلیل ثانویه در مطالعات اسنادی، ابتدا با بررسی و مطالعه منابع و مقالات علمی، اصول برنامه درسی صریح و خلاق در آموزش مطالعات اجتماعی را تنظیم و سپس گام‌های عملی آن را در کلاس درس، با ذکر مثال‌های کاربردی ارائه نموده است. بنا بر یافته­ های این پژوهش، در کنار اجرایی کردن گام­های شش‌گانه؛ تدوین اهداف صریح، توجه به سطح درک و فهم دانش آموزان، توجه به زمینه­های تجربه یادگیری، توجه به ابعاد روانشناختی، تأکید بر تجربیات روزمره و ملموس، طراحی سازوکارهای ارتباط آزادانه و مؤثر در کلاس درس به‌گونه‌ای صریح و خلاقانه، خواهد توانست کلاس درس مطالعات اجتماعی را متحول نماید.

کلیدواژه‌ها