شناسایی مهارت ‏ها و شایستگی‏ های معلم در آموزش و تربیت اجتماعی و سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، ایران.

2 آموزگار، اداره آموزش‏وپرورش منطقه جویم، شهرستان لار ، اداره کل آموزش‏و‏پرورش فارس

3 آموزگار، اداره آموزش‏وپرورش منطقه ششده و قره‏بلاغ ،شهرستان فسا، اداره کل آموزش‏وپرورش فارس

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی مهارت‏ها و شایستگی‏های موردنیاز معلمی در آموزش و تربیت سیاسی و اجتماعی دانش‏آموزان است. پژوهشگران در این مطالعه تلاش کردند تا به این پرسش که مهارت‏ها و شایستگی‏های موردنیاز معلمی در آموزش و تربیت سیاسی و اجتماعی دانش‏آموزان کدم‌اند؟، پاسخ دهند. برای پاسخ به این پرسش اساسی، از روش بررسی اسنادی در جمع‏آوری اطلاعات و از روش تحلیلی- تفسیری در تحلیل اطلاعات استفاده شده است. یافته‏ ها حاکی از آن است که نظام آموزش‏وپرورش نقش مهمی در آموزش و تربیت سیاسی و اجتماعی دانش‏آموزان دارد. معلم با ایجاد و تقویت مهارت‏های اجتماعی پایه در دانش‏آموزان سعی می‏کند تا با راهنمای عمل قرار‏دادن اصول تربیت اجتماعی که عبارت‌اند از؛ وحدت، مسئولیت، عدالت و مشارکت به اهداف تربیت اجتماعی نائل شود. در تربیت سیاسی دانش‏آموزان نیز انتظار می‏رود که معلم به مؤلفه‏ های تربیت سیاسی که عبارت‌اند از؛ آزادی، استقلال، عدالت و دادن آگاهی سیاسی، توجه جدی داشته باشد چراکه تربیت سیاسی منجر به توسعه سیاسی در سطح جامعه می‏شود که آن نیز به معنای افزایش مشارکت مسئولانه آحاد افراد جامعه در سرنوشت سیاسی خود و جامعه خود خواهد بود.

کلیدواژه‌ها