سبک آموزش زندگی جمعیت دانش‌آموزان معلول بر اساس نیازها و اولویت زندگی آن‌ها طی سال‌های: 1398-1375

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس اداره تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

2 هیات علمی

3 معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش ناحیه یک کرج

چکیده

معلولیت شرایطی است که در توانایی فرد در انجام کارهای روزانه اختلال ایجاد می‌کند. امروزه آموزش، نقش تعیین‌کننده‌ای در سبک زندگی جمعیت معلولان دارد. آموزش معلولان یکی از موضوعاتی است که موردعلاقه صاحب‌نظران رشته‌های مختلف ازجمله جامعه‌شناسی، روانشناسی و جمعیت‌شناسی و... قرارگرفته است. مقاله حاضر به آموزش سبک زندگی جمعیت دانش‌آموزان معلول بر اساس نیازها و اولویت زندگی آن‌ها می‌پردازد. در مبانی نظری، تکیه اصلی بر مطالعات جمعیت‌شناسی با رویکرد جامعه‌شناختی و آموزش و معلولیت می‌باشد. پیش‌فرض نظری این است که سبک زندگی دانش‌آموزان معلول، تحت تأثیر آموزش و همچنین فرهنگ بوده و مهم‌ترین متغیر تأثیرگذار بر سبک زندگی معلولان آموزش می‌باشد. این پژوهش یک مطالعه کیفی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این مطالعه پایان‌نامه‌های دانشجویی و مقالات علمی – پژوهشی و کتاب‌های مرتبط در حوزه آموزش مهارت‌آموزی و توانمندی در رابطه با آموزش مسائل و نیازهای جمعیت معلولان می‌باشد که از سایت‌های SID جهاد دانشگاهی، Magiran.com، Noormags.ir و Ensani.ir استفاده‌شده است. با توجه به ماهیت و موضوع تحقیق علاوه بر مرور مقالات از روش اسنادی و کتابخانه‌ای و از نرم‌افزار تحلیل داده‌های کیفی MAXQDA استفاده گردید. هدف اصلی این تحقیق، سبک آموزش زندگی، نیازها و اولویت‌های زندگی دانش‌آموزان معلول است که یافته‌های زیر استخراج شد: 1. نامناسب بودن امکانات آموزشی و عدم مهارت‌آموزی برای دانش‌آموزان معلول و امکانات شهرسازی 2. ضعف خدمات و فضاهای آموزشی و اجتماعی از قبیل فضای آموزش مجازی و ... اشتغال.

کلیدواژه‌ها