تحلیل اجتماعی سازه های تربیت شهروندی در بین دانش آموزان از دیدگاه معلمان متوسطه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش

2 دانشگاه فرهنگیان چمران تهران

3 دانشگاه ازاد گچساران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه­های تربیت شهروندی در بین دانش­آموزان متوسطه پسرانه شهر تهران انجام گرفت. روش اجرای­ تحقیق میدانی با راهبرد پیمایشی است. داده­ها به کمک ابزار پرسشنامه محقق­ساخته از 210 نفر از معلمان شهر تهران با شیوه نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله‌ای و تصادفی ساده جمع­آوری شد. با توجه به هدف پژوهش از تحلیل عامل اکتشافی برای تجزیه‌وتحلیل ­داده­ها و شناسایی مؤلفه‌های زیربنایی استفاده شد.
تحلیل داده­های پژوهش با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و به کمک آزمون kmo و ضریب بارتلت تائید شد ( ≥p%05). این ضریب نشان می­دهد که، هم همانی­بودن ماتریس رد شد و هم متغیرها امکان کاهش به حداقل عامل­ها را داشتند. درنهایت متغیرهای موردبررسی به 6 عامل کاهش پیدا کردند که درمجموع با فراوانی تجمعی 54/55 توانستند واریانس کل متغیرها را تبیین کنند. این عامل­ها به ترتیب اولویت در مؤلفه­های اعتماد و مسئولیت­پذیری با مقدار­ ویژه (012/6)، تعهد دینی و سازمانی با مقدار­­ ویژه (072/2)، هنجارپذیری­ اجتماعی با مقدار­ ویژه (657/1)، نقش­آفرینی فعالانه با مقدار­ ویژه (500/1)، منتقد با مقدار­ ویژه (416/1) و آگاهی تربیتی راهبردی با مقدار­ ویژه (226/1) نام­گذاری و مشخص شد. ازاین‌رو می­توان گفت که دانش­آموزان بیشترین نقش و یادگیری شهروندی خود را در مؤلفه­ی اعتماد و مسئولیت­پذیری به­عنوان عامل اول با واریانس (049/24) نشان دادند.

کلیدواژه‌ها