سخن رئیس همایش «همایش آموزش جغرافیا، الزامات نظری و اهداف»

همکاران

نویسنده

استادیار دانشگاه فرهنگیان، خراسان جنوبی

چکیده

عصری که در آن زندگی می­کنیم، دوران تغییرات گسترده در عرصه­های مختلف است. این دوران و این تغییرات، فقط محدود به ساختارهای اجتماعی و یا کشورهای پیشرفته نیست. بلکه، همه سازمان­ها را در عصر صنعت، اطلاعات و دانایی، تا جامعه دانشی را شامل می­شود. در جامعه دانشی، منبع اصلی برای افراد دانش است؛ در جامعه دانشی، هر فرد با هر دانشی که داشته باشد، باید در هر ۴ یا ۵ سال یک­بار، دانش جدیدی به دست آورد؛ زیرا در غیر این صورت دانش او مهجور خواهد شد. هر سازمان نیز باید خود را وقف خلق فرآیندهای جدید کند و همچنین هر مدیری باید چند اقدام اصولی انجام دهد تا با تغییرات همگامی داشته باشد:
 اول، بهبود مستمر همه کارهایی است که سازمان انجام می­دهد. دوم، هر سازمان باید بیاموزد که از دانش خود استفاده کند و بر مبنای دانش به دست آمده خدمات ارائه دهد؛ و سوم اینکه، به مثابه فرایندی نظام‌مند، دست به ابداع بزند. این اقدامات میسر نمی­گردد مگر اینکه شرایط انتقال و اشتراک دانش فراهم کردند.