تدریس پروژه محور درس مبانی سنجش‌ازدور با موضوع ارزیابی مساحت سطح پوشش گیاهی و زمین‌های زارعی شهرستان بیرجند از طریق تصاویر ماهواره‌ای لندست 8

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

   یکی از درس­های کاربردی برای دانشجویان رشته آموزش جغرافیا، درس مبانی سنجش از دور است. این درس با توجه به سرفصل­ها، به صورت کاربردی، پروژه­محور تدریس می شود و این روش تدریس برای دانشجویان بسیار مفید، آموزنده و کاربردی بوده است؛ چرا که دانشجویان بعد از فارغ­التحصیلی از دانشگاه فرهنگیان، در تکنیک دانلود و بکارگیری تصاویرماهواره­ای، کار با نرم­افزار ENVI و Arc GIS مسلط خواهند بود. پژوهش حاضر با هدف برآورد سطح پوشش گیاهی و زمین­های زارعی شهرستان بیرجند از طریق تصاویر ماهواره­ای لندست 8 با استفاده از شاخصNDVI در شهرستان بیرجند انجام شده است. داده­های مورد استفاده عبارتنداز: داده­های حاصل از منابع کتابخانه­ای، داده­های آماری و تصاویر ماهواره­ای لندست 8 در تاریخ 28/06/2020 میلادی. تصاویر ماهواره لندست 8 Multi Spectral و سنجنده OLI – TIRS در نرم­افزار ENVI ورژن 3/5 با استفاده از نقشه شیب فایل شهرستان بیرجند، با پیکسل سایز30 متری برش زده شد. پیش پردازش، تصحیحات رادیومتریک و تصحیحات اتمسفریک انجام شد و تصویر لندست Flaash  شده با باند8 Panchromatic لندست 8 به 15متری ارتقا یافت. براساس زبان برنامه­نویسی IDL، با استفاده از شاخص  NDVI، ROI تصاویر لندست8 بدست آمد، سپس خروجی Thershohid بین حداکثر 1 تا حداقل 2/0 محاسبه شده و با یک خروجی Shipe file  در ENVI و نرم افزار Arc Map مساحت پوشش گیاهی و سطح زیرکشت زمین­های زارعی شهرستان بیرجند در تاریخ اخذ تصاویر ماهواره­ای محاسبه و نتیجه­گیری انجام شده است.

کلیدواژه‌ها