سخن سردبیر

سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

پیشرفت و اهمیت روزافزون دانش و ضرورت آموزش صحیح آن به مخاطبان و بهره­مندی از روش­های نوین آموزشی، ارزشیابی و برنامه­ریزی درسی، به همراه ارایه نتایج حاصل از تجربیات ارزشمند سایر متخصصان، استادان، پژوهشگران و دانشجویان آموزش مطالعات اجتماعی، ما را بر آن داشت که با تولید و انتشار فصلنامۀ علمی با عنوان «پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی» بستر مناسبی را برای توسعه ارتباط میان اندیشمندان و پژوهشگران این عرصه فراهم آوریم.
اینک که با یاری خداوند و همکاری جمعی از همکاران، اولین شماره از فصلنامۀ علمی «پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی» را منتشر می­کنیم، این فعالیت را به مثابۀ گامی در جهت تأمین و پاسخگویی به بخشی از نیازهای علمیِ معلمان و دانشجو معلمان می­دانیم. امید است با همراهی مشارکت علاقه­مندان عرصۀ مطالعات اجتماعی، انتشار این مجله تداوم یابد.