سخن آغازین

همکاران

نویسنده

چکیده

مطالعات اجتماعی، آموزش­های شهروندی، تعلیمات اجتماعی، آموزش­های مدنی و تربیت شهروندی از اسامی مختلفی است که محتوای آن را مطالبی از درس تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی، اقتصاد و گاه حقوق تشکیل می­دهند. نام این درس در کشورهای گوناگون هر چه که باشد هدف عمدۀ آن تربیت شهروندان کشور برای زندگی در حال و آینده است. در خلال این درس، دانش­آموزان برای انطباق با زندگی جاری و آینده در وطن، مطالبی می­آموزند تا تضاد کمتری با دیگر شهروندان و قوانین و مقررات حاکم در کشوری که وطن دانش­آموز را تشکیل می‌دهد، داشته باشند.