تأملی بر توسعۀ آموزشِ مسئله محور تاریخ در بستر فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات علوم سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد تهران

2 دانشجوی آموزش علوم اجتماعی پردیس حیکم ابواقاسم فردوسی البرز

3 دانشجوی آموزش علوم اجتماعی

چکیده

شناخت ارتباط بین آموزش تاریخ و روش حل مسئله از مهمترین ضروریات بررسی کاربرد فضای مجازی در آموزش مسئله محور می­باشد. در این نگاه به مسئله آموزش که به مثابه روش یاددهی امکان ایجاد آزمایش، خطا و فرضیه­سازی ایجاد گردیده است، فضای مجازی با ظرفیت­ها و کارکردهای موجود در خود دارای جایگاه ویژه­ای می­باشد. بر این اساس هدف کلی این نگاشته تأملی بر اثربخشی آموزش مسئله­ محور در آموزش مفاهیم تاریخی در بستر فضای مجازی است. از این رو، مقاله حاضر به بررسی ظرفیت­ها و محدودیت­های موجود در روش مسئله محور و اینکه فضای مجازی با توجه به فرامتغیرهای هشت­گانه موجود در خود امکان مناسبی را جهت این نوع از آموزش به منصه ظهور می­رساند، پرداخته است. در این پژوهش، روش توصیفی مورد استفاده قرار گرفته از نوع کیفی و تحلیلی است که با استفاده از ابزار فیش­برداری برای جمع­آوری داده­ها اقدام شده است. یافته­های مقاله نشان می­دهد که فرامتغیرهای فضای مجازی شامل: سرعت، فرازمانی و فرامکانی بودن، جهانی­ بودن، سیّال­بودن، تشدید واقعیّت، چندرسانه­ای­ بودن، فراگیری و دسترسی دائم دارای ظرفیتی بالقوه و گسترده بوده و ابزارهای متنوّعی برای آموزش تاریخ می­باشند. بنابراین بهره­گیری مناسب از بستر و ظرفیت­های موجود در آن می­تواند بر اثربخشی آموزش تاریخ، تأثیری توسعه­بخش و تسهیل­گر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها