تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ سوم ابتدایی بر اساس توجه به مهارت هوش هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

2 کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تفت

چکیده

هوش هیجانی به دلیل کاربرد فراوان آن به‌ویژه در کودکان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. هدف از این پژوهش، بررسی تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ سوم ابتدایی بر اساس توجه به مهارت هوش هیجانی طبق الگوی ویلیام رومی بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و ازنظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ سوم ابتدایی بود که با توجه به ماهیت موضوع و محدود بودن جامعۀ آماری، از نمونه‌گیری صرف‌نظر و کل جامعۀ آماری به‌عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها تکنیک تحلیل محتوای ویلیام رومی بود که روایی محتوایی آن مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از روش باز آزمایی 87/0 به دست آمد. داده‌های پژوهش با استفاده از فرمول‌های شاخص درگیری ویلیام رومی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد طبق الگوی ویلیام رومی، محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی شامل مؤلفه‌های هوش هیجانی بوده و سبب تقویت این مهارت در دانش‌آموزان می‌شود، چراکه بر اساس محاسبۀ ضریب درگیری یادگیرنده، متن، تصاویر و فعالیت‌های این کتاب توانسته فرد را درگیر یادگیری و مباحث را به شیوۀ فعال ارائه کند.

کلیدواژه‌ها